Woda bogata w wodór u osób starszych

Publikacja: The effects of 6-month hydrogen-rich water intake on molecular and phenotypic biomarkers of aging in older adults aged 70 years and over: A randomized controlled pilot trial„, Experimental Gerontology, Volume 155, November 2021, 111574.


Autor:
Dragana Zaninia, Nikola Todorovica Darinka Korovljeva, Valdemar Stajera, Jelena Ostojicb, Jelena Puracc, Danijela Kojicc, Elvira Vukasinovicc, Srdjana Djordjievskic, Miron Sopicd, Azra Guzonjicd, Ana Ninicd, Sanja Ercegd, Sergej M. Ostojica.

Streszczenie: W tym randomizowanym, kontrolowanym badaniu pilotażowym zbadano wpływ 6-miesięcznego spożycia wody bogatej w wodór (HRW) na kilka molekularnych i fenotypowych biomarkerów starzenia u osób starszych w wieku 70 lat i starszych. Czterdzieści starszych dorosłych (20 kobiet) zostało losowo przydzielonych do grup równoległych do otrzymywania 0,5 l HRW dziennie (15 ppm wodoru) lub napoju kontrolnego (0 ppm wodoru) podczas 6-miesięcznego okresu interwencji. Biomarkery oceniane na początku i po 6 miesiącach to markery molekularne we krwi (DNA i chromosomy, wykrywanie składników odżywczych, metabolizm białek i lipidów, stres oksydacyjny i mitochondria, starzenie się komórek, stan zapalny), metabolizm mózgu, funkcje poznawcze, funkcje fizyczne, skład ciała, spoczynkowe ciśnienie krwi, cechy skóry twarzy, wyniki snu i jakość życia związana ze zdrowiem. Średni wiek, masa ciała i wzrost uczestników badania wynosiły odpowiednio 76,0 ± 5,6 lat, 78,2 ± 16,1 kg, wzrost 167,5 ± 11,5 cm. Stwierdzono istotną interakcję pomiędzy leczeniem a czasem dla długości telomerów (p = 0,049), przy czym długość telomerów wzrosła po interwencji HRW (z 0,99 ± 0,15 na początku do 1,02 ± 0,26 podczas obserwacji) i zmniejszyła się po wypiciu wody kontrolnej (z 0,92 ± 0,27 do 0,79 ± 0,15). Wskaźnik metylacji DNA (ekspresja Tet metylocytozyny dioksygenazy 2, TET2) po 6 miesiącach obserwacji wzrósł w obu grupach, jednak stopień podwyższenia był znacząco wyższy w HRW (od 0,81 ± 0,52 na początku badania do 1,62 ± 0,66 w okresie obserwacji ) w porównaniu do wody kontrolnej (od 1,13 ± 0,82 do 1,76 ± 0,87) (P = 0,040). Stwierdzono silny trend interakcji pomiędzy leczeniem a czasem dla stopnia metylacji DNA (p = 0,166), przy czym metylacja wzrosła w grupie HRW (ze 120,6 ± 39,8 ng na początku do 126,6 ± 33,8 ng w okresie obserwacji) i zmniejszyła się po pobraniu wody kontrolnej (od 133,6 ± 52,9 ng do 121,2 ± 38,4 ng). HRW był lepszy od kontrolnej wody w zwiększaniu poziomów choliny i NAA mózgu w istocie szarej lewej części czołowej, kreatyny mózgu w prawej części ciemieniowej istoty białej i NAA mózgu w prawej części przyśrodkowej istoty szarej ciemieniowej (P < 0,05). Nie stwierdzono istotnych różnic między interwencjami dla innych wyników (p > 0,05), z wyjątkiem istotnie lepszej wydajności pracy w postawie krzesełkowej po interwencji HRW w porównaniu z wodą kontrolną (p = 0,01). Dzięki plejotropowym mechanizmom działania wodoru ten prosty gaz biomedyczny może zostać uznany za potencjalny środek przeciwstarzeniowy, który rozwiązuje kilka charakterystycznych cech starzenia, w tym utratę funkcji i skrócenie długości telomerów.

Link do artykułu:  >> KLIKNIJ << 

Umów się na wizytę już dziś!

Blog

Zobacz wszystkie artykuły

Dowiedz się pierwszy

o nowoczesnych terapiach wspierających Twoje zdrowie i odporność.